Publicacions

Llibres:

De prop amb Francesc Torralba i Roselló
A través de la conversa lliurada hem intentat re-construir la història d’aquest professor de filosofia. Les traces d’una vida jove, però molt singular. Les circumstàncies que s’han deixat amanyagar per aquest trajecte vital. Com li agrada de repetir a ell mateix, la transparència entre el gest i la paraula, La conversa, més que entrevista, n’ha estat la conseqüència.

Enllaç Editorial Edimurtra

El laberit i la màscara
En temps de perplexitat filosòfica i desencís espiritual creiem que reconquerir l'herència que ens han transmès els grans pensadors equival a seguir pensant que a l'ésser humà no li és possible prescindir de la filosofia de veritat. En aquest cas concret Nietzsche, el qual ens brinda un molt potent estímul per continuar imprimint autenticitat, sentit i valor a la vida. És aquesta la premisa des de la qual s'ha escrit "El laberint i la màscara. Una aproximació a Nietzsche i a la seva filosofia", assaig que pretén explorar alguns dels topants més rellevants i suggestius d'un dels pensaments més vivament actuals, traçar un viatge exploratori al voltant de les paraules i imatges d'aquell intempestiu alemany que ens va deixar ara fa 100 anys.

Facebook del llibre
Enllaç Pagès Editors
Enllaç Casadellibro.com

Les màscares de l'autenticitat
En el fons d’aquest assaig que tot just encetem, hi ha una preocupació tant filosòfica com personal. Amb aquest opuscle expressem part d’un procés personal. Darrere d’aquests papers hi ha les experiències d’una persona preocupada des de fa anys pel tema de l’autenticitat. És per això que el fil vermell que ens guiarà serà precisament la idea que cada home ve a aquest món amb una missió de veritat i que realitzar-la efectivament serà haver construït la nostra màscara més personal, la nostra màscara més pròpia. Haver assolit la tan preuada autenticitat significarà el grau de compromís que haguem adquirit en les nostres vides, una alçada ètica que anomenarem autenticitat. Ser autèntics consistirà en ser el que hem de ser, en convertir-nos en aquell que estàvem cridats a ser, en ser autèntiques persones, en haver acomplert el mandat de Píndar: "Fes-te el que ets!". Per això mateix l’objectiu d’aquest assaig no només serà denunciar les màscares de la inautenticitat, sinó sobretot convidar a que siguem autors i creadors de nosaltres mateixos, actors d’un guió escrit per nosaltres, autèntics intèrprets dins del drama de la vida. Ni més ni menys que aquest hauria de ser el fil conductor de les nostres vides, el criteri vector que guiï les nostres existències. (Fragment extret del pòrtic de "Les màscares de l'autenticitat")

Més enllà de l'espectacle mediàtic
Un dels signes dels nostres temps postmoderns és l’esportivització mundial. El fet esportiu en tota la seva complexitat i ambigüitat es presenta com un tret característic de la civilització actual. Tal vegada, l’esport és una de les millors metàfores de la vida humana, una forma de manifestar quelcom molt propi de la nostra condició. Prendre consciència de tot això obliga a preguntar-nos per les diverses maneres de relacionar-nos amb l’esport. I, sobretot, a escatir-ne el potencial humanístic. Fruit d’haver convertit l’esport en un problema teòric i vital i, doncs, en un assumpte susceptible de ser valorat moralment, "Més enllà de l’espectacle mediàtic" constitueix una reflexió crítica, però constructiva, de la realitat esportiva en general i catalana en particular. Amb aquest estudi, Guillem Turró i Conrad Vilanou ens conviden a una lectura completa –que va des de la descripció fenomenològica fins a la vindicació de la capacitat ètica i formativa– de l’esport, un fenomen de caràcter transversal i polièdric que ens pot acompanyar en aquest camí d’aprenentatge que és la vida humana. Un primer bloc va des de l’anàlisi de l’evolució historicosocial de l’esport català a l’elaboració d’una radiografia de la situació socioesportiva actual en tres grans subsistemes: l’escolar, el recreatiu i el federat, és a dir, el d’elit i l’espectacular. El segon bloc considerant l’esport també com una manera de canalitzar disfuncions i patologies pròpies del nostre entrellat social (com ara la violència o contravalors com el narcisisme, l’alienació o la discriminació sexista i homòfoba), es detecten i es caracteritzen aquelles actituds i conductes.

Enllaç Editorial Barcino

El valor de superarse
Aquesta obra respon a un objectiu necessari, a saber, reivindicar el potencial humanitzador de l'esport. Basant-nos en una concepció integral i harmònica de l’ésser humà, tractarem d'explorar algunes de les virtuts humanistes que presenta el fenomen esportiu, incidint especialment en la seva dimensió axiològica i psicosocial. Partim del convenciment que la praxi esportiva pot transmetre uns valors claus en el procés de construcció personal, en el nostre camí d'educació moral. Això implica que no podem deixar de costat l’activitat esportiva en el nostre esforç per millorar la nostra vida personal i social.

Facebook del llibre
Enllaç Editorial Proteus
Enllaç Casadellibro.com
Enllaç FNAC

Capítols de llibre i contribucions en obres col·lectives:

Historia de la educación en valores vol. 2
Aquest volum constitueix la segona part de la "Historia de la educación en valores" que, per raons d'espai, s'ha estructurat en dos lliuraments. Els dos volums són complementaris i pretenen oferir una visió succinta del que ha estat la història de l'educació en valors. En definitiva, una obra que ha pretès posar a l'abast del públic una sèrie de reflexions que poden il·luminar el debat ètic contemporani i una qüestió tan controvertida com l'educació moral, abordada des de de el punt de vista de l'educació en valors.

Enllaç Editorial Desclée De Brouwer

El llibre del filòsof nouvingut
«El llibre, que es va publicar el setembre del 2007, és un viatge entenedor pels grans temes fonamentals de l’existència humana. Amb l’objectiu d’oferir claredat i noves perspectives, "El llibre del filòsof nouvingut" s’atura a analitzar l’especificitat del saber filosòfic, a comprendre què és el coneixement i, fins i tot, planteja què hem d’entendre per veritat. I, en conseqüència, s’endinsa en el concepte sorprenent de realitat, la qual cosa du el lector a enfrontar-se a termes filosòfics tan fonamentals com el realisme, ingenu o crític, el materialisme o, fins i tot, l’idealisme. Conscients de les implicacions morals d’aquestes concepcions, el llibre acaba derivant, des de l'anàlisi de les categories de llibertat i divinitat, cap a l’exposició dels principis de l’ètica i alguns fonaments polítics. En definitiva, un manual complet de filosofia, amb una gran quantitat de referències i un ventall ampli de textos dels filòsofs eminents, que han de permetre una comprensió molt significativa de l’exercici del pensament.Val a dir que l’obra no pretén ser exclusivament un material de docència. És veritat que El llibre del filòsof nouvingut va significar un cert alliberament, ja que com a professors de filosofia havíem patit la paràlisi i l’esgotament de determinats llibres de text proclius a molta dada, poca profunditat i una explicació minsa. D’aquesta manera, l’obra és un substitut perfecte d’aquestes obres pinzellada, i enguany el llibre ja ha esdevingut lectura obligatòria en el nostre exercici docent. Aquesta tasca, que els últims anys s’havia anat mostrant necessària, va poder sortir a la llum i, actualment, l’aprenentatge de la filosofia a l’Escola ha fet encara, una vegada més i com sempre havia estat, un altre salt qualitatiu.» (Francesc Sauquet)

El atleta olímpico, ¿transmisor de valores?
«Con su trabajo "El Olimpismo, entre la memoria y la axiología", Conrad Vilanou, Catedrático de la Universitat de Barcelona y especialista en estudios sobre educación, pedagogía y valores, y Guillem Turró, doctor en Pedagogía y profesor de filosofía y sociología de l’ Escola de Batxillerats de la ICCIC (Barcelona), nos invitan a reflexionar sobre la presencia de los valores y contravalores inherentes al Deporte Olímpico desde sus orígenes hasta la actualidad.» (Text extret del pròleg de Jaime Lissavetzky)

Enllaç Llibros de deporte

Cos, esport i pedagogia
«El llibre és un veritable exercici de memòria per tal de configurar una proposta axiològica en funció dels principis de l'humanisme pedagògic, que troba una magnífica pedra de toc en l'aforisme mens sana in corpore sano, expressió que apareix –a l'igual que la de panem et circenses– en la sàtira X de Juvenal. El tema d'aquesta sàtira és ben conegut: quan hom va al temple només es pot demanar als déus una ment sana en un cos sà (orandum est ut sit mens sana in corpore sano), puix s'equivoquen tots aquells que –en ignorar el que més els convé– insisteixen en sol·licitar coses prosaiques (fama, diners, fortuna, etc.) que s'allunyen d'una vida virtuosa. Cal que l'educació atengui la dimensió física, psíquica i social del procés formatiu, perquè tot –cos, ànima i societat– s'afaiçona en una única realitat.» (Text extret del pròleg de Conrad Vilanou)

Enllaç Editorial UOC

Articles:

Articles publicats a la Revista de Girona:

Joan Roura-Parella, pedagogia i filosofia (Guillem Turró, 1998) - Núm. 188: Amb Roura-Parella ens les havem amb un dels nostres que més enèrgicament han esberlat el tòpic que pesa sobre el tremp català, a saber, la manca de tota propensió per a la filosofia.
Text complet: PDF

La pols de la nit també pot ser redemptora (Guillem Turró, 1998) - Núm. 191: És evident que la literatura poua del territori on conflueixen imaginació i memòria. Allí on aquestes entren en veïnatge hi podrà tenir sempre un lloc l'ofici d'escriure. M. Àngels Anglada no n'és desconeixedora.
Text complet: PDF

Articles publicats a la Revista Ars Brevis:

F.W. Nietzsche o la penúltima llambregada d'un estel dansant (Guillem Turró, 1998) - Núm. 4: L'objectiu d'aquest article, literari i filosòfic alhora, és aprofundir en l'obra d'un dels pensadors més insòlits de l'època contemporània: F. Nietzsche. L'autor reflexiona sobre els tòpics fonamentals de la filosofia nietzschiana a partir de la noció de màscara i explora algunes de les diferents possibilitats hermenèutiques que ofereix la prosa simbolicofilosòfica de F. Nietzsche.
Text complet: PDF

Com s'arriba a ser el que un és (Guillem Turró, 2000) - Núm. 6: En aquest article es desplega una recomposició d'un dels aspectes més interessants de la filosofia nietzschiana: la construcció de la identitat. A partir de la crítica a tota la tradició judeocristiana, es proposa un nou tipus d'antropologia vertebrada, aquest cop, entorn de conceptes com la voluntat de poder, la vida, el sentit i el valor.
Text complet: PDF

L'art i la vida (Guillem Turró, 2001) - Núm. 7: En aquest article, el professor Guillem Turró assaja una interpretació del fet artístic des d'una clau filosòfica. Basant-se en diferents textos que mostren la seva extraordinària erudició, l'autor estudia les relacions entre l'art i la vida i la funció de l'art en la cultura globalment considerada. Segons la seva perspectiva l'art representa un despullament del món i permet un accés a allò més nuclear i essencial de viure.
Text complet: PDF

Nietzsche i l'expressionisme pictòric (Guillem Turró i Josep Carreras, 2003) - Núm. 9: En aquest article, els professors Guillem Turró i Josep Carreras exploren la recepció de l'obra i l'esperit de Nietzsche en l'expressionisme pictòric. Sense voluntat de ser exhaustius, fan un recorregut pels grans pintors expressionistes del segle XX tot cercant-hi la petjada de Nietzsche.
Text complet: PDF

Algunas consideraciones en torno al deporte, el placer y el dolor (Guillem Turró, 2004) - Núm. 10: En aquest article, el professor Guillem Turró explora la relació entre pràctica esportiva i l'experiència del dolor. A partir de l'anàlisi d'alguns fenòmens esportius actuals, Guillem Turró investiga l'arrel de l'atleta i la seva inherent capacitat ascètica.
Text complet: PDF

Algunes reflexions al voltant de la relació entre ciència, filosofia i religió (David Fernández i Guillem Turró, 2005) - Núm. 11: En aquest treball, els professors Fernández i Turró investiguen, com s'esmenta en el títol, les relacions, no sempre còmodes ni harmòniques, entre ciència, filosofia i religió a partir d'alguns dels pensadors més paradigmàtics del segle XX. El text no inclou només referències filosòfiques, sinó també reflexió sobre pensaments de científics eminents del segle XX.
Text complet: PDF

La vida i l'autenticitat (Guillem Turró, 2006) - Núm. 12: En aquest article plantegem una introducció a una filosofia de l'autenticitat. Considerem tots aquells conceptes que es vertebren al voltant d'aquesta noció tan important dins la filosofia existencialista del segle passat. Seguint fonamentalment a Ortega y Gasset, mostrem les traces d'una ètica humanista centrada entorn el sentit i el valor de la vida.
Text complet: PDF

L'important és participar (Guillem Turró, 2010) - Núm. 16: En aquest text volem reflexionar entorn de les implicacions antropològiques i ètiques de la famosa i poc valorada màxima: l’important és participar. Volem destacar el fet que es tracta d’una sentència popularitzada per Pierre de Coubertin, pedagog i pare de l’olimpisme modern. També pretenem defensar una concepció esportiva basada en l’humanisme i el fair play, una visió que ens permeti fer de l’esport un espai de construcció educativa i axiològica, un procés de realització personal, moral i social. Es tracta de recuperar una tradició molt antiga, esplèndidament resumida en el mens sana in corpore sano de Juvenal, que ens pugui permetre apostar per un estil de vida basat en una formació integral i per una moral de l’esportivitat.
Text complet: PDF

Altres articles:

El disseny és un humanisme (Guillem Turró i Francesc Torralba, 2004) - ELISAVA Revista Temes de disseny, núm. 21: En aquest article hem volgut explicar de forma molt sintètica els grans reptes que tot educador d'Humanitats i Ciències Socials s'hauria de plantejar.
Text complet: PDF

Vers una pedagogia esportiva, axiològica i humanista (Guillem Turró, 2011): Primavera pedagògica: Seminari que dóna veu als joves pedagogs. Barcelona, 20 i 21 de maig de 2010. Coordinació a cura de Josep Palau i Orta i Josep Lluís Rodríguez i Bosch.
Fitxa article

Esport, educació i valors: una proposta humanista (Guillem Turró, 2011) - Revista Temps d'Educació, núm. 40: En aquest article hem desplegat una reflexió aproximativa i general sobre les possibilitats formatives de l’esport, entorn dels seus valors humanístics. Es tracta d’explorar algunes de les virtuts educatives que presenta el fet esportiu, sobretot incidint en la seva dimensió psicosocial i axiològica. Partim del convenciment que la praxi esportiva pot transmetre un seguit de valors claus en el procés de construcció personal, en el nostre camí de realització moral. Això voldrà dir que no podrem deixar de banda l’esport i l'educació física en el nostre esforç per a millorar la nostra societat. També propugnem la conveniència que els educadors físics i entrenadors assumeixin un rol formatiu fonamentat en valors morals i socials.
Text complet: PDF

Virtuts de la paideia atlètica (Guillem Turró, 2011) - Revista Catalana de Pedagogia. Volum 7, 2009-2010: El tema principal d'aquest article és la dimensió esportiva de la pedagogia grega. El nostre propòsit és mostrar la rellevància de l'educació física i la gimnàstica en l'itinerari formatiu que seguiren els grecs, aquell procés que coneixem amb el nom de paideia. En aquest sentit, hem destacat que els grecs van saber trobar un equilibri entre els valors intel·lectuals i els valors corporals, harmonia ben expressada en la coneguda màxima del poeta llatí Juvenal: mens sana in corpore sano. Cal dir que aquest sistema es trobava en perfecta consonància amb el caràcter agonístic de la societat grega i amb el valuós ideal de la kalokagathia. Però també hem volgut indicar l'evolució que experimentarà aquest model formatiu, uns canvis que acabaran convertint aquesta educació en marcadament intel·lectual i racional.
Text complet: PDF

El tenis, entre la modernidad y la posmodernidad (Guillem Turró y Conrad Vilanou, 2012) - Materiales para la historia del deporte, núm. 10.
Fitxa article

Algunes pinzellades sobre la paraula "DEPORT" (Guillem Turró, 2013) - Blog Amics d'Els Clàssics (Editorial Barcino), 17 abril 2013: És ben sabut que els catalans fem servir dues paraules diferents que són esport i deport. Ambdues abracen un camp semàntic referit a aquelles activitats físiques de caire competitiu i recreatiu.
Text complet: Entrada al blog

L'esport i els valors morals (Guillem Turró, 2013) - Revista Valors, núm. 107, setembre 2013: Cada esport a la seva manera, per la seva idiosincràsia particular, ens permet desenvolupar-nos humanament i moralment, convertir-nos en millors ciutadans i persones. Els valors que es desprenen de l’esport poden ser transferibles als altres àmbits de la vida personal. Hem de prendre consciència del contingut formatiu de l’esport.
Text complet: Entrada a la web